10 - આ પારે ગામડું ને એ પારે શે’ર / ઝવેરચંદ મેઘાણી


લોકેશ્વરનો સેતબંધુ
Ο
આ પારે ગામડું ને એ પારે શે'ર
વચ્ચે જુદાઈનાં પાણી વ્હેતાં
દોઢ દોઢ સૈકાનાં જૂનેરાં વેર
એ રે પાણીની પોલ માંહે રે'તાં. ૧.

આજે એ નીર પરે સેતુ બંધાય
આજે તો પાણીમાં પત્થર તરતા.
સતજુગમાં રામનામ કેરી દુવાઈ
કળજુગમાં દેશ–નામ રે'શું રટતા. ૨.


0 comments


Leave comment