1 - અર્પણ / શમ્યાપ્રાસ / ગુણવંત વ્યાસ


આંગળી ઝાલી ચલાવ્યાં મમ કદમ એ રીતથી,
આજ હું દોડી શકું છું એ પરશ એ સ્મિતથી.
દમયંતીબેન
ચંદ્રિકાબેન
મંજુલાબેન
વહાલાં મોટાં બહેનોને...0 comments


Leave comment