20 - ગાઓ ગીતો 'ગરીબોદ્ધાર'નાં / ઝવેરચંદ મેઘાણી


'ગરીબોદ્વાર'ની ચાલાકીઓ
O
ગાઓ ગીતો 'ગરીબોદ્વાર’નાં,
ખીસું ભરેલ ચાલાકી તણાં !

થાક્યો મજૂર હતાશ બની
જ્યારે હુંકારી લાત લગાવવા આવે,
કામના કાળ–ઘટાડ અને
થોડા ઠીક પગારની માગણી લાવે;

ભાન ત્યારે એનું ભૂલવવા
એને પીરસજે 'દીનોદ્વાર’ નવા—ગાઓ૦ ૧.

એને નાવા ધોવા થોડી કોટડીઓ
થોડી આરસ–કૂંડીઓ ને અરીસાઓ
આપો, આપો થોડી ચોપડીઓ
થોડી ડોલર–ચંપાની ફૂલ–લતાઓ;

દીન–કલ્યાણની એ ભ્રમણા
વિષે પ્રશ્ન ડુબાવો પગાર તણા !—ગાઓ૦ ૨.

એનાં બાળોને એક નિશાળ બાળો,
બાળો નર્સ થોડી, થોડી બાટલીઓ,
એને શ્વાસ લેવા થોડી બારીએ મોરીઓ,
થોડી સુવાવડ–ખાટલીઓ;

દેજો બીજું ય માગે તે બધું,
રખે પૂછે પગાર કલાક તણું !–ગાઓ૦ 3.0 comments


Leave comment