21 - પાણીમાં ડાંગ મારનારા, લાજીને હવે છેટા રે'જો / ઝવેરચંદ મેઘાણી


પરદેશીઓને : પાતકીઓને : યોદ્ધાઓને
પાણીમાં ડાંગ મારનારા, લાજીને હવે છેટા રે’જો,
પોતાના દેશમાં પહોંચી, સાચી અમારી વાતો કે'જો. ૧.

દેશીડા પાતકી ! પધારો, ભારગીરથી છે આંગણ રેલી,
એક જ ધરતીના તમે જાયા, મા પાપીઓને ધોશે પ્હેલી. ર.

વીતેલી રાતનાં કુસ્વપ્નાં, સંભારવા ન થંભો ભૈયા !
વાયાં છે વાણલાં કનકનાં, પાંખોને ધોઈ લેજો ભૈયા ! ૩.

અમૃત ને ઝેરના ઘડુલા, સિંધુ વલોવી કાઢ્યા સંગે,
અમિયલ રહેવું જે હાય દુલ્લા ! ઘૂંટીને દોય પીજો સંગે. ૪.0 comments


Leave comment