5 - રે વણઝારા / વિનોદ જોશી


રે વણઝારા !
તારી કાંગસીએ તોડ્યો મારો સોનેરી વાળ
મને બદલામાં વેણી લઈ આપ.

પાથરણાં આપું તને આપું પરવાળાં,
પૂનમ ઘોળીને પછી આપું અજવાળાં;

રે વણઝારા !
તારી મોજડીએ તોડી મારી મોતીની પાળ
મને બદલામાં દરિયો લઈ આપ.

રાજપાટ આપું તને આપું ધબકારા,
પાંપણની પાંદડીના આપું પલકારા,

રે વણઝારા !
તારાં ટેરવે તણાયા મારા કમખાના ઢાળ;
મને બદલામાં ટહુકો લઈ આપ.


0 comments


Leave comment