12 - તું મીંઢળ જેવો…. / વિનોદ જોશી


તું મીંઢળ જેવો કઠ્ઠણ
ને હું નમણી નાડાછડી,
તું શિલાલેખનો અક્ષર
ને હું જળની બારાખડી...

એક આસોપાલવ રોપ્યો –
તે આસોપાલવ ફળિયે રોપ્યો તોરણમાં હું ઝૂલી,
તું અત્તરની શીશી લઈ આવ્યો પોયણ માં હું ખુલી;

તું આળસ મરડી ઊભો
ને હું પડછાયામાં પડી...

એક પાનેતરમાં ટાંક્યું –
મેં પાનેતરમાં મોટી ટાંક્યું પૂજ્યાં તે પરવાળાં,
મેં શ્રીફળ ઉપર કંકુ છાંટ્યું પૂછ્યા તે સરવાળા;

તું સેંથીમાં જઈ બેઠો
ને હું પાંપણ પરથી દડી...


0 comments


Leave comment