42 - અભિસાર / વિનોદ જોશી


સાંકડી શેરી ને ભીંત્યું આડી રે પડી
પગલાં મૂંઝાણાં, હો રાજ !
પગની મેંદીમાં ઊતર્યું સેંથીનું સિંદુર...

ડોલે રે ફળીમાં પીપળપાંદ,
શમણાં ભરીને પોઠયું અંકાશે ચડી;
સૂરજ અંજાણાં, હો રાજ !
હાથમાં દીવો ને ટેરવે અંધારું ઘેઘુર...

આંખમાં ઊગ્યો રે પૂનમચાંદ,
સામટો હિલોળ્યો સાગર બે ઘડી;
વાયરા વિંઝાણા, હો રાજ !
છાતીએ છૂંદેલી જૂઈને ફૂટ્યા રે અંકુર....


0 comments


Leave comment