31 - તને ગમે તે / વિનોદ જોશી


તને ગમે તે મને ગમે પણ મને ગમે તે કોને ?
એકવાર તું મને ગમે તે મને જ પૂછી જોને !

તું ઝાકળનાં ટીપાં વચ્ચે
પરોઢ થઈ શરમાતી,
હું કૂંપળથી અડું તને
તું પરપોટો થઈ જાતી;

તને કહું કંઈ તે પહેલા તો તું કહી દેતી : ‘છોને !’
તને ગમે તે મને ગમે પણ મને ગમે તે કોને ?

તારા મખમલ હોઠ ઉપર
એક ચોમાસું જઈ બેઠું
હું ઝળઝળિયાં પહેરાવી
એક શમણું ફોગટ વેઠું;

તું વરસે તો હું વરસું પણ તું વરસાવે તોને !
એકવાર તું મને ગમે તે મને જ પૂછી જોને !


0 comments


Leave comment