23 - કચકડાની ચૂડી રે / વિનોદ જોશી


કચક્કડાની ચૂડી રે મારું કૂણુંમાખણ કાંડું,
સૈયર શું કરીએ ?

ફળિયે રોપ્યો લીંબુડીનો કાચો છોડ કાચો છોડ
કાચો રે પડછયો એમાં
તકલાદી થડ ફરે,
ખડખડ કરતુ પાંદડું
ભણકારા અવતરે;

ખરબચડી કેડી પર પાની પરવાળાની માંડું
સૈયર શું કરીએ ?

અડધે મારગ ઠેબે આવ્યું રાતું ફૂલ રાતું ફૂલ
રાતું રે અજવાળું એમાં
લીલો સૂરજ તરે,
પડતર પાંપણનાં તોરણથી
ખરખર નીંદર ખરે;

સપનાનું સાંબેલું લઈને ઉજાગરા ને ખાંડું
સૈયર શું કરીએ?


0 comments


Leave comment