10 - તો અમે આવીએ / વિનોદ જોશી


આપી આપીને તમે પીછું આપો,
સજન! પાંખો આપો તો અમે આવીએ...

ચાંદો નીચોવી અમે વાટકા ભર્યા
ને એને મોગરાની કળીએ હલાવ્યા,
આટલા ઉઝરડાને શમણું ઓઢાડી
અમે ઉંબરની કોર લગી લાવ્યાં;

આપી આપીને તમે ટેકો આપો,
સજન ! નાતો આપો તો અમે આવીએ...

કાગળમાં કાળઝાળ રેતી વિંઝાય
અને લેખણમાં બેઠી છે લૂ,
આંગળિયું ઓગળીને અટકળ થઈ જાય ,
અમે લખીએ તો લખીએ પણ શું ?

આપી આપીને તમે આંસુ આપો,
સજન ! આંખો આપો તો અમે આવીએ...


0 comments


Leave comment