15 - હું તો અડધી જાગું / વિનોદ જોશી


ડાબે હાથે ઓરું સાજન લાપસી
ને જમણે હાથે ચોળું રે કંસાર
હું તો અડધી જાગું ને અડધી ઊંઘમાં...

પીંછાને પાથરણે પોઢ્યાં પારેવાં અટકળના રે,
પાંપણની પાંદદિયે ઝૂલે તોરણિયાં અંજળના રે;

અજવાળે ઓઢું રે અમરત ઓરતા,
અંધારે કાંઈ ભમ્મરિયા શણગાર;
હું તો અડધી જાગું ને અડધી ઊંઘમાં...

સોનેરી સૂરજડા વેર્યા પરોઢિયે ઝાકળમાં રે,
સાંજલડી સંતાડી મેં તો મઘમઘતા મીંઢળમાં રે;

ઊગમણે ભણકારા ભીના વાગતા,
આથમણે કાંઈ ઓગળતા અણસાર;
હું તો અડધી જાગું ને અડધી ઊંધમાં...


0 comments


Leave comment