9 - મૈયર પાછું સાંભરે / વિનોદ જોશી


એવો પાદરમાં દીઠો અમિયલ આંબલો
એનાં ફળ રે મીઠા ને તૂરી છાલ
મૈયર પાછું સાંભરે...

આંખ્યું જેવી મંડાણી લીલાં પાંદડે
રાતી શેડ્યે ભરાણાં કૂણાં ગાલ
મૈયર પાછું સાંભરે...

આછા આછા પવન આછી ઓઢણી
અમે આછેરા પૂછ્યા સવાલ
મૈયર પાછું સાંભરે...

કાળા કેશ ને કાળી કાળી કાંસકી
કિયા કામણથી કીધા કમાલ
મૈયર પછું સાંભરે...

એક ઠેશે ફંગોળી નાખ્યો હીંચકો
ભેળાં હાલ્યાં ઉડાડી ગુલાલ
મૈયર પાછું સાંભરે...

આજ પાણી પીધાં ને ચાવ્યા ટોપરાં
લાજું રાખી’તી શ્રીફળની કાલ
મૈયર પાછું સાંભરે...


0 comments


Leave comment