15 - કઈ તરકીબથી... / ઉદયન ઠક્કર


કઈ તરકીબથી પથ્થરની કેદ તોડી છે ?
કૂંપળની પાસે કોઈ કુમળી હથોડી છે ?

તમારે સાંજને સામે કિનારે જાવું હો
તો વાતચીતની હલ્લેસાંવાળી હોડી છે

સમસ્ત સૃષ્ટિ રજતની બન્યાનો દાવો છે
હું માનતો નથી : આ ચંદ્ર તો ગપોડી છે !

ગઝલ કે ગીતને એ વારાફરતી પ્હેરે છે
કવિની પાસે શું વસ્ત્રોની બે જ જોડી છે ?


0 comments


Leave comment