19 - આ તરફ કે ઓ તરફ / ઉદયન ઠક્કર


આ તરફ કે ઓ તરફની પાળ પર
આપણે અંતિમ, અચોક્કસ ઢાળ પર

શી કલામયતાથી ગૂંથાઈ ગયાં
તું અને હું અવસરોની સાળ પર !

કોણ કહે છે કે એ દેખાતો નથી ?
વાયરો ફરફરતો તારા વાળ પર

એક પંખી, સ્હેજ કલરવતું, કદીક
ચાંચને ઘસતું ગયું ઘડિયાળ પર


0 comments


Leave comment