24 - સમૂહ ગાન / ઉદયન ઠક્કર


સમૂહ :
પ્રેમ અમારો મહાદેવ, ને અમે પ્રેમના નંદી જી
આંખ મારતી જે જે છોરી, અમે એમના બંદી જી !

અવાજ ૧ :
એક છોરીએ અંગોમાં સાગરનાં મોજાં રાખ્યાં છે
અટકળની આ વાત નથી, મેં થોડાં થોડાં ચાખ્યાં છે.....
ઠેર ઠેર એની કાયામાં વમળ-વર્તુળો ઊઠે છે
ઊંડે તાણી જાય છે, મારા
શ્વાસો
ક્રમશ:
તૂટે છે.

સમૂહ :
પ્રેમ અમારો મહાદેવ, ને અમે પ્રેમ ના નંદી જી

અવાજ ૨ :
મોડું-વ્હેલું નિશ્ચિત છે, ને તો પણ એને ટાળે છે
જળસમૂહને એક છોકરી તણખ્ખલાથી ખોળે છે
દિવાસળીના દેશમાં, રમણી, કેમ બચીને રહેવાશે ?
મીણનો જથ્થો નષ્ટ થશે, પણ અજવાળાંઓ ફેલાશે

સમૂહ :
પ્રેમ અમારો મહાદેવ, ને અમે પ્રેમ ના નંદી જી

અવાજ ૩ :
શરીર નામે પરિસ્થિતિથી છટક્યું, એ તો છટક્યું રે !
રૂપ કોઈનું, અટકળથી પણ આગળ જઈને અટક્યું રે !
જાણે પંખી ડાળ મૂકીને, જાત હવામાં ફેંકે જી
અથવા દૈનિકમાંથી શીર્ષક, વાચક સુધી ઠેકે જી

સમૂહ :
પ્રેમ અમારો મહાદેવ, ને અમે પ્રેમ ના નંદી જી


0 comments


Leave comment