39 - ટચૂકડી જા. * ખ. / ઉદયન ઠક્કર


ખોવાઈ છે ખોવાઈ છે ખોવાઈ છે

કૉન્વેન્ટ સ્કૂલના કમ્પાઉન્ડમાંથી, સંચાલકો
અને માતા-પિતાની બેદરકારીને કારણે,
પલક મીંચવા-ઉઘાડવા વચ્ચેની કોઈ ક્ષણે...
ગુજરાતી વાંચતી – લખતી એક આખી પેઢી.

ઓળખવા માટે નિશાની : ‘કાનુડાએ કોની
મટુકી ફોડી ?’ એમ પૂછો તો કહેશે, જૅક ઍન્ડ જિલની’

ગોતીને પાછી લાવનાર માટે ઇનામ...એકેય
નથી. કારણ કે એ હંમેશને માટે ખોવાઈ ચૂકી છે.

(લીડિયા સિગુર્નીની વેડફાયેલા સમય વિષેની પંક્તિઓ પરથી સૂઝેલો વિચાર.)


0 comments


Leave comment