27 - રાધે, તોરે નૈના.....* / મનોહર ત્રિવેદી


(રાગ: કલ્યાણ)

રાધે ! તોરે નૈના... એ રિ સખી,
છલના કરત નિત : છિન ગયે ચૈના...

તોરે એ નૈન બૈસાખ કી લહરી
કભી તોરે નૈના સાવન-બદરી

કભી યહાં કભી વહાં ઊડતી જ્યોં મેના...

નૈન ખૂલે જૈસે કલી કી પંખુરિયા,
નભ કો નિહારે યૂં તો ચમકે બીજુરિયાં,
ઢલ ગઈ આંખેં તો હો ગઈ રેના...
*

ગીતાજયંતી ડિસેમ્બર ૨૦૦૨
(ધોળકિયા કૉલેજ ઑફ મ્યુઝિકનાં – વિદ્યાર્થી – વિદ્યાર્થીનીઓ માટે )


0 comments


Leave comment