56 - આસમાનમાં એકાએક... / ઉદયન ઠક્કર


આસમાનમાં એકાએક લિસોટા પડતા જોયા છે ?
વરસાદી રાતે વાયુના ફોટા પડતા જોયા છે ?

વચ્ચે આવે સોયનું નાકું, બાકી સુખ તો સામે છે
લોકોને મેં મોટા ભાગે, મોટા પડતા જોયા છે

વૃક્ષો વત્તા વેલી ઓછા (માણસ ગુણ્યા ફૅકટરીઓ)
અચ્છા અચ્છા ગણવાવાળા ખોટા પડતા જોયા છે

અમે પેંગડાંમાં કોઈનાં પગ ક્યાંથી મૂકી શકીએ ?
અમે પેંગડા પોતાનાંયે મોટાં પડતા જોયા છે

ખોટો માણસ પણ, રૂપિયામાં એક-બે આની સાચો છે
સોળ આનીના રૂપિયાઓને ખોટા પડતા જોયા છે


0 comments


Leave comment