58 - આષાઢના પ્રથમ દિવસે.... / ઉદયન ઠક્કર


અહી મેં પ્રથમ મેઘને વ્યથા સંભળાવી લીધી
અને ત્યાં પ્રિયાએ તરત તાડપત્રી લગાવી લીધી

નયન જો ગમે તો નયન, હૃદય જો ગમે તો હૃદય
હવાફેર માટે તને જગા બે બતાવી લીધી

એ તો હસ્તરેખાઓનું નસીબ જોર કરતું હશે
હથેળીમાં લઈ એમણે હથેળી દબાવી લીધી

નદીઓ ભયી બાવરી, અને ઘાસ બોલી પડ્યું
વછેરા સફાળા થયા, મેં કૂંપળને ચાવી લીધી

કોઈ પ્હેરી કંકણ ફરે, કોઈ કુંડળોને ધરે
અમે જલસીકરમાલિકા ગળામાં સરાવી લીધી

કે વરસાદના નામ પર તો કૈં કૈં અડપલાં થયાં
નદીએ વગર હક્કની જમીનો દબાવી લીધી

બે આંખોના ગલ્લા ઉપર ઘસારો થયો દ્રશ્યનો
વરસભરની આવક જુઓ, પલકમાં કમાવી લીધી

આ વરસાદમાં જાતનું થવાનું હતું, તે થયું
જરા ઓગળી ગઈ અને વધી તે વહાવી લીધી

પરોઢે કૂણા તાપને, મળ્યા આપ તો આપને
પહેલું મળ્યું એને મેં ગઝલ સંભળાવી લીધી


0 comments


Leave comment