55 - પ્રાર્થના – ૪ / મનોહર ત્રિવેદી


ધન્ય ધન્ય હે ધૂળ
ધૂળ ! હું ધન્ય ધન્ય

તું મારામાં
હું તારામાં

પરસ્પર કોણ અહીં છે અન્ય ?... ધન્ય

કદી તું મસ્તક પર જઈ ચડે
શિશુની મુઠ્ઠીમાંથી જડે

નમું મા ! જોઈ આ સૌજન્ય... ધન્ય

અન્નદા તું જ, તું પાર્વતી
વિદ્યા શુભદા સીતા સતી

મૃત્તિકા ! તું છે એક-અનન્ય... ધન્ય

અભણને માટે ચારે વેદ
ખોળલો કરે ન કોઈ ભેદ

નગર કે જનપદ, હોય અરણ્ય... ધન્ય
*

૧૪-૧૨-૨૦૦૮ / રવિ


0 comments


Leave comment