10 - કડવું ૧૦ મું - ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનું માહાત્મ્ય / અખેગીતા (અખો)


રાગ ધન્યાશ્રી

વિરહ વૈરાગે જેહનું મન તપેજી, તે રૂંરૂંમાંહે હરિ હરિ જપેજી;
સદ્ગુરુચરણે આપોપું અરપેજી, પરબ્રહ્મ રહે ને પોતેં ખપેજી. ૧

પૂર્વછાયા

પરબ્રહ્મ રહેને પોતે ખપે, તેહેનો ભેદ કહું તે સુણો;
તે વચન માને ગુરુતણું , ભાવ ભરોંસો અતિઘણો. ૧

ગુરુ કહે રામ રમે સકલમાં, સર્વાવાસ સ્વામી ભર્યો;
એવું સાંભળતાં મહાવચનમાન્યું, અને ભક્તિઉપર આદર કર્યો

તે હરિ હરિ દેખે સકલમાં, જેહંને જીવ જીવ કરી દેખતો;
હરિ જાણી હેત કરે સકલમાં, પહેલાં જે ઉવેખતો. ૩

હરિ જાણેથકે ભક્તિ થાએ, તેજ ભક્તિ જાણો ખરી;
અજાણે જે આચરે, તેને દ્રોહ થાએ પાછો ફરી. ૪

સદ્ગુરુનાં વચન સુણીનેં, ભક્તિ જેહને ઉપજે;
અચિરકાલે તે પામે આત્મા,સદ્ગુરુ વચને જે ભજે. ૫

ભાઇ ભક્તિ જેહવી પંખણી, જેહને જ્ઞાન વૈરાગ્ય બેઉ પાંખ્ય છે,
ચિદાકાશમાંહે તેજ ઉડે, જેને સદૂગુરુરૂપી આંખ્ય છે. ૬

દેખે નેત્ર પરબ્રહ્મનાં, પરબ્રહ્મના કર્ણ માત્ર;
પાદ પાણી પરબ્રહ્મનાં, પરબ્રહ્મ દાતાનેં પાત્ર. ૭

જળે પ્રરબ્રહ્મ સ્થળે પરબ્રહ્મ, સ્વર્ગ મૃત્યુ પાતાલ,
ગિરિ ગવ્હર વન વાટિકા, પરબ્રહ્મ જાલ ને માલ. ૮

પરબ્રહ્મ વિના નહિ ઠામ ઠાલું, એમ દેખે ભરપૂર,
જિહાં તિહાં દેખે હરિ ભાઇ, જેનાં પડળ થયાં દૂર. ૯

કહે અખો સહુકો સુણો, ભક્તિ આવીને જંતને;
એવા શુધ્ધ ભજનનેં પામવા, તમે સેવો હરિ-ગુરુ-સંતને. ૧૦

***
શબ્દાર્થ
૧. સર્વાવાસ = સર્વ સ્થાનમાં
૨. ઉવેખતો = ઉપેક્ષા કરતો
૩. અચિરકાલે = થોડા કાળમાં
૪. ચિદાકાશમાંહે = ચૈતન્યરૂપ આકાશમાં
૫. ગવ્હર = ગુફા
૬. જાલ = અગ્નિની જ્વાળાની પંક્તિ.
૭. પડળ = અજ્ઞાનરૂપ પડદો.


0 comments


Leave comment