82 - હરખ તારો આ -- * / મનોહર ત્રિવેદી


હરખ તારો આ અરે, છાનો કેમ રહે ?

આડશ લૈ આંગળાંની –
બિડાયેલાં પોપચેથી અણદીઠ વહે....

ઓઢણી ઓછી જ થાય આવી મ્હેક – મ્હેક ?
રંગચૂડીકંગનથી ઊઠે મીઠી ગ્હેક !

મન મૂકી લીલું – લીલું –
પછવાડે અમથા ના થોર લહલહે....

વ્હાલાએ આઘે રહીને નજરુંથી પીધી,
મોં આડે તેં હથેળી કાં શરમથી લીધી ?

અમને કહે ના ભલે –
ઠોળમાં હસે જે તારી નણદીને કહે,
હરખ તારો આ અરે, છાનો કેમ રહે ?
*

* આનંદ ૨૦૦૮ તસવીર અને કાવ્યની જુગલબંદી માટે0 comments


Leave comment