101 - તડકાછઠ / મનોહર ત્રિવેદી


આભે તડકો :
નીમછાંયથી ભીની –
ભીની સડકો
*

વગડે ફરે
તડકાઓનું ધણ :
છાયંડા ચરે
*

થૈ ચકચૂર
તડકા પીને ઘોરે
વન ઘેઘૂર
*

વૈશાખી સૂબો
આ તડકો: છાંયનો
ઘૂંટે કસૂંબો
*

પુષ્પ પૂછે છે
તડકાને: ઝાકળ –
શીદ લૂછે છે ?
*

નિર્જળ કૂવે
ડાળ–પાન વચ્ચેથી
તડકા ચૂવે
*0 comments


Leave comment