8 - મેં તારા પર લે ! આ છોડ્યું !


અને.... ક્યાંથી શરૂ કરવું, મેં તારા પર લે ! આ છોડ્યું !
જનમવું, જીવવું, મરવું મેં તારા પર લે ! આ છોડ્યું !

ઉછાળ્યા છે મેં રંગો અવનવા, જો ! બારીકાઈથી
ક્યા રંગોથી શું ભરવું, મેં તારા પર લે ! આ છોડ્યું !

તું આવે મારી સામે, આંખથી વાતો કરે ત્યારે;
થવું મગરૂર ? કરગરવું ? મેં તારા પર લે ! આ છોડ્યું !

વ્યથાનું દ્રવ્ય છે આ, આમાં થોડો ભાગ તારો છે;
ખરચવું એ કે સંઘરવું ? મેં તારા પર લે ! આ છોડ્યું !

કહ્યું તેં તો : ‘કરી લે માર્ગ તારો પથ્થરો વચ્ચે !’
સરિતાની સમું સરવું મેં તારા પર લે ! આ છોડ્યું !

જીવનભરનાં કરમની ગાંસડી મેં ખોલી નાંખી છે,
છે વારો તારો, શું કરવું ? મેં તારા પર લે ! આ છોડ્યું !


0 comments


Leave comment