13 - આવું અજવાળું / શોભિત દેસાઈ


આવું અજવાળું ના ઊગે ધણમાં !
કૈંક જાદુ હશે રબારણમાં !

આજે તેં આંખ ફેરવી લીધી,
કાલે બેઠો’તો તારી પાંપણમાં.

સ્હે.... જ ઉમ્મર વધી હો વર્ષાની,
એવું લાગી રહ્યું છે શ્રાવણમાં.

વૃદ્ધો સામાન્યત: ઊઠી વહેલા,
દીર્ધ દિવસ જીવે છે ઘડપણમાં.

રેતી આવી રૂપાળી તો ના હોય !
ક્યાંક કૂવો છુપાયો છે રણમાં.

હા, લીલો કાચ જેવો મૂંઝારો,
વેડફી નાંખ્યો છે મેં સમજણમાં.


0 comments


Leave comment