14 - ચકચકની પોટલી / શોભિત દેસાઈ


તમરાં સજાવી શોધે છે બકબકની પોટલી,
ઢોળાઈ ગઈ છે રાતમાં ચકચકની પોટલી.

કાપી સતત રહી છે સમયને દિવસ ને રાત,
લટકી રહી જે ભીંત પર ટકટકની પોટલી.

ભાષા જુદી જ હોય છે શિશુઓના વિશ્વની,
ચકલીનું નામ હોય છે ચકચકની પોટલી.

બાંધે છે રાતે વસ્ત્રથી મલમલના, નભને કોણ ?
જાણે બની ગયું છે એ તારકની પોટલી !

એ સામે આવશે તો થશે શું, નથી ખબર;
એનો વિચાર માત્ર છે ધકધકની પોટલી.

ભૂલી સમય વહાલ કરે આંખ, આંખને !
વેરાઈ રહી છે, જોઈ લો ! રકઝકની પોટલી.


0 comments


Leave comment