27 - નમાયો હોય / શોભિત દેસાઈ


સોનેરી રંગ આભમાં આખા છવાયો હોય,
હસતા સૂરજનો મારાથી ફોટો પડાયો હોય !

અણધડ છે ચહેરો એટલે અમથો ઉદાસ છે,
જોયાનો તમને હર્ષ, હૃદયમાં ન માયો હોય.

કિસ્સા ઘણા છે ઓછા, તને ખ્યાલમાં રહે !
તારી જરૂર હો અને તું વહારે ઘાયો હોય.

મંતવ્યો રાખો આપ, પરંતુ એ જાણજો,
ભૂતકાળ આપનાથી કદાચિત્ દુભાયો હોય !

નહિતર એ આટલી તો લવારી કરે નહીં,
છે શક્ય કે એ શખ્સ જનમથી નમાયો હોય.


0 comments


Leave comment