55 - ચંદ્રને બાળો / શોભિત દેસાઈ


આભ અજવાળો – સાંજ થઈ ગઈ છે,
ચંદ્રને બાળો – સાંજ થઈ ગઈ છે.

ઝાડ, જો ! કહી રહ્યું છે પંખીને,
‘આ રહ્યો માળો – સાંજ થઈ ગઈ છે.’

ત્યાં... ભલા-બૂરાના હિસાબનીશો,
મેળવે તાળો – સાંજ થઈ ગઈ છે.

સરહદો પરનો પહેરો તેજ કરો,
ક્ષિતિજ સંભાળો – સાંજ થઈ ગઈ છે.

‘ગામડું કોણ લઈ ગયું ?’ પૂછે,
ગામડાવાળો – સાંજ થઈ ગઈ છે.

રક્તના વહી ગયા પછીથી ઘા,
થઈ જશે કાળો – સાંજ થઈ ગઈ છે.

રાતની તૈયારી કરો ! ચાલો !
ઢોલિયા ઢાળો – સાંજ થઈ ગઈ છે.


0 comments


Leave comment