66 - પાંખડીનું નગર / શોભિત દેસાઈ


પુષ્પસમ એક ઘર, જલાવી દીધું !
પાંખડીનું નગર, જલાવી દીધું !

આગ ભરચક ભરાઈ ગઈ તો ખરી !
વહાલસોયું ભીતર જલાવી દીધું !

માની પણ ના શકાય એ રીતે,
ભૂલકાનું ટગર જલાવી દીધું !

ચહેરો ઢાંકી દીધો બુકાનીથી,
ને બની નાન્યતર – જલાવી દીધું !

અશ્રુ સાર્યાં પછીથી, પણ પહેલાં
સ્મિત એક તરબતર જલાવી દીધું !

ઘાસપૂસથી બન્યું હતું જે શહેર
હમણાં આવ્યા ખબર, જલાવી દીધું !0 comments


Leave comment