67 - બહુ ઉદાસ છે રાત / શોભિત દેસાઈ


કોઈને ઝંખે છે કાયમ, બહુ ઉદાસ છે રાત,
તું આવ દોસ્ત, તારા સમ, બહુ ઉદાસ છે રાત.

જરા પૂછો તો ખરા જઈને રાતરાણીને,
સુગંધ છે ? કે છે માતમ ? બહુ ઉદાસ છે રાત !

કોઈ જતુંય નથી કોઈ આવતુંય નથી,
કોઈ છે એકલું, ચોગમ બહુ ઉદાસ છે રાત.

ચલો કે ભરીએ પ્રતિક્ષાના શ્વેત બુટ્ટાથી,
આ અંધકારનું રેશમ, બહુ ઉદાસ છે રાત.

ઘણું વિકટ છે ઉછેરેલી દીકરી દઈ દેવી,
પરોઢા માટે છે શબનમ, બહુ ઉદાસ છે રાત.


0 comments


Leave comment