79 - રાતરાણી, સૂર્યમુખી / શોભિત દેસાઈ


જી, ખુલાસો સાવ લૂલો હોય છે,
આપણી પોતાની ભૂલો હોય છે.

ઝીલતો હો આખે આખા સૂર્યને,
એવો તો એક જ ઘડૂલો હોય છે.

જે આ સમજે એનો બેડો પાર છે,
માનવી કાયમ અટૂલો હોય છે.

આપણે ઊભા છીએ અંતિમ ઉપર,
લાગણીનો વચ્ચે ઝૂલો હોય છે.

ભેદ દરવાજા ને દ્રષ્ટિનો જ છે,
બંધ અડધો, અડધો ખુલ્લો હોય છે !

રાતરાણી, સૂર્યમુખી બેય છે,
પોતપોતાના ઉસૂલો હોય છે !


0 comments


Leave comment