80 - જળ વેચું છું / શોભિત દેસાઈ


છીછરાં છે છતાં જળ વેચું છું,
સાથે આ આંખ અતળ વેચું છું.

મેળવી લઉં છું હું વેચાણના હક,
એ પછી સૃષ્ટિ સકળ વેચું છું.

ઊતર્યો ન્હોતો હુકમનું પાનું,
લે ! તને આજ એ પળ વેચું છું.

નામ ડમરીનું પછી આપું છું,
સૌ પ્રથમ રણને વમળ વેચું છું !

શું કહેવું આ દૂરંદેશીનું !
ટોચ રહેનારને તળ વેચું છું.

ચલ, અવેજીમાં લઉં એકલતા,
શૈયા વેચું છું ને સળ વેચું છું.


0 comments


Leave comment