4 - માહરે તાહરા નામનો આશરો / નરસિંહ મહેતા


રાગ રામગ્રી

માહરે તાહરા નામનો આશરો, તું વિના કોણ કરે સાર મારી ?
દીનનો નાથ તું સદાય, દામોદરા ! અવસરે આવીને લે ઉગારી. ૧

ભક્તની લાજ તું રાખ, લક્ષ્મીવરા ! નામ ‘દયાળ’ તુજ બિરદ ભારી,
તાહરે કોટિ છે સેવકા, શામળા ! મારે કહેવાને એક ઠામ તારી. ૨

મંડળિક રાયનું માન વાધ્યું ઘણું, તે તમો ચિત્ત ધારો, નાથ મારા !
ભણે નરસૈંયો : [ઇહાં] ભૂતલે અવતરી અહર્નિશ હું ગુણ ગાઉં તારા. ૩


0 comments


Leave comment