22 - ઊઠને શામળા ! મેલ મન-આંબળા / નરસિંહ મહેતા


રાગ કેદારોઊઠને શામળા ! મેલ મન-આંબળા, નથી શું બોલતો અભિમાન માટે ?

આપ-ને હાર, કે હવણાં, પ્રગટ કરું : જેહ કીધું બંસીવટની વાટે ? ૧અણવરી નારી તેં ભોગવી, ભૂધરા ! પરણતાં ગરથ શું બેઠો તારે ?

હારની વાર થઈ, ભાર ભાગી ગયો, શું કહું, નાથજી ! વારે વારે ? ૨કળજુગ માંહે પરતીત તો નવ રહે, અમ કરશો તહીં કોણ ધ્યાશે ?

ભણે નરસૈંયો : હું રે હળવો પડ્યો, તાહરા ગુણ પછે કોણ ગાશે ? ૩


0 comments


Leave comment