20 - હારને કાજ શું હઠ કરું, શામળા / નરસિંહ મહેતા


રાગ કેદારો

હારને કાજ શું હઠ કરું, શામળા ! જાચવાને તારી પાસ આવ્યો,
રાધિકાને સંગ બેઠો લીલા કરે, કહે રે : વૈકુંઠથી શું રે લાવ્યો ? ૧

તાહરું નામ ‘વિશ્વંભર’, વિરાસિયો : પેલો નંદનો છોકરો છાશ પીતો,
કામળી ઓઢતો, હાથમાં લાકડી, ગાવડી ચારતો વંન રહેતો. ૨

માહરે માત તું, ભાત તું, ભૂધરા ! તું વિના દુઃખ કેને રે કહીએ ?
ભણે નરસૈંયો : ગુણ ગાઈને જીવીએ, ભૂતલે એકલા કેમ રહીએ ? ૩


0 comments


Leave comment