17 - વ્યભિચાર સાથે શી પ્રીતડી, જે સ્ત્રીસંગે રાતો ? / નરસિંહ મહેતા


રાગ રામગ્રી

વ્યભિચાર સાથે શી પ્રીતડી, જે સ્ત્રીસંગે રાતો ?
મંડળિક હારને પરિભવે, તું રે મદમાતો ! ૧

કામી થયો રે, કેશવા ! મુંને પરિભવે પાપી,
લોભી થયો, લક્ષ્મીવરા ! પૂતના સંતાપી ! ૨

વહારે ચડે રે, વિઠ્ઠલા ! નહીં તો દેહી જાશે,
નરસૈંયાને મંડળિક મારશે તે કેમ ખમાશે? ૩


0 comments


Leave comment