5 - કવણ ઠાકોરને વીનવું, વીઠ્ઠલા / નરસિંહ મહેતા


રાગ રામગ્રી

કવણ ઠાકોરને વીનવું, વીઠ્ઠલા ? કમળાના નાથ ! મન શું વિચારો ?
દ્રૌપદી-લાજને કાજ આવ્યા, હરિ ! દુઃખ પામે કેમ દાસ તારો ? ૧

પ્રગટ થયું નામ તુજ ભૂતલે, ભૂધરા ! ‘નરસૈંના નાથ’ એ બિરદ કહાવો.
સેવકનું કાષ્ટ આ ટાળિયો, ત્રિકમા ! તો તમો, નાથજી ! ભલા રે ભાવો. ૨

લોક દેખે સહુ, કૌતુક કરે બહુ, મંડળિક મદભર્યો ક્રૂર જુએ,
નરસૈંયાચા સ્વામી ! હાર એક આપિયે, પૂર્ણ પરબ્રહ્મ ! તુજ પતીજ હુએ. ૩


0 comments


Leave comment