35 - ભાળ તું, ભાળ તું સંમુખે, શામળા / નરસિંહ મહેતા


રાગ સિંધુડો

ભાળ તું, ભાળ તું સંમુખે, શામળા ! ટાળ દુઃખ ટાળ દુઃખ આજ મારું,
નિગમ નેતિ (નેતિ) રટે, આવડું નવ ઘટે, ‘ભક્તવત્સલ’, પ્રભુ ! બિરદ તારું. ૧

અરજ સુણો, હરિ ! શું કહીએ ફરી ફરી, શ્રવણે ન સાંભળો, નિદ્રા આવી ?
ધાઓ ધરણીધરા ! જાગજો, જાદુવરા ! દુષ્ટને હાથથી લ્યો મુકાવી. ૨

સત્યને પાળવા, અસત્યને ટાળવા, પ્રગટો-ને પૂરણ બ્રહ્મ પોતે,
આપજો ફૂલનો હાર, કમળાપતિ ! સુંદરશ્યામ ! સભા રે જોતે. ૩

સુખડાં આપવા, દુઃખડાં ટાળવા, ‘અનાથના નાથ’ તમો રે કહાવો,
નરસૈંયો બેહુ કર જોડીને વીનવે, શ્યામનાં ચરણનો લેવો લહાવો. ૪


0 comments


Leave comment