90 - બારી / શોભિત દેસાઈઆંખને આભ આપતી બારી,
ક્યાંની ક્યાં મનને લઈ જતી બારી !

તારું હોવું જરા જુદી રીતે !
સત્યઘટના છે ડોલતી બારી !

સાંભળીને સવારે ભણકારા,
ઝળહળી જાય જાગતી બારી.

વાવાઝોડે હણાયો દરવાજો,
એની પાછળ થઈ સતી બારી.

વારતા સાંભળું પુનર્જન્મે,
‘એક વખતે અહીં હતી બારી’.


0 comments


Leave comment