4 - કારણ / ચિનુ મોદી


કોઈ ઇચ્છાનું મને વળગણ ન હો
એ જ ઇચ્છા છે, હવે એ પણ ન હો.

કોઈનામાં પણ મને શ્રદ્ધા નથી
કોઈની શ્રદ્ધાનું હું કારણ ન હો.

ઝાંઝવાં હરણાં થઈ દોડી ગયાં,
ને હરણને દોડવાને રણ ન હો.

આંધળો વાયુ થઈ ભટક્યા કરું
જો ફૂલોને એની અકળામણ ન હો.

આપમેળે બંધ દરવાજા થશે
મોત માટે કોઈ પણ કારણ ન હો.


0 comments


Leave comment