18 - ચિતરામણ / ચિનુ મોદી


સુક્કા પવનનું ધણ હશે
સામે હશે , એ રણ હશે.

મૃગજળ વગર દોડેય શું?
નિશ્વાસને કારણ હશે.

છે એક પિંજર ઝૂલતું
પંખી હશે ને ચણ હશે.

જેના વિયોગે હો મરણ
એકાદ એવું જણ હશે ?

ટોળે વળો સ્મરણો થઇ
તો ભીંજતી પાંપણ હશે.


0 comments


Leave comment