21 - ઓથે / ચિનુ મોદી


તરણા ઓથે ડુંગર છે
મારી ઓથે ભીતર છે.

ભ્રમણાની દીવાલો છે
ને દીવાલોનું ઘર છે.

હું છું ને પડછાયો છે
એ બેમાં પણ અંતર છે.

છલના તો આંખોની છે
પણ થોડો થોડો ડર છે.

બે થડકારા વચ્ચે છે
એ પોલાદી પથ્થર છે.


0 comments


Leave comment