106 - કાંઈ માગીશું નહિ / શોભિત દેસાઈ


થઈ જશે મોડું હવે જો સહેજ જાગીશું નહિ,
આજથી નક્કી કરીએ કાંઈ માગીશું નહિ.

માપદંડોનું ન પૂછો, આ વીતકની વાત છે;
સાગરો ઈચ્છાઓના ક્યારેય તાગીશું નહિ.

કર ભરોસો તું અમારી ચૂપકીદીનો, ને સમજ,
મૌન રહીશું, સૂર વગર ક્યારેય વાગીશું નહિ.

છો કલમ તૂટી જતી પણ નહિ કદી કરીએ નકલ,
એવી ખુદ્દારી-કોઈના જેવા લાગીશું નહિ.

આવશે એ ઘડીએ ઊભા હોઈશું સત્કારવા,
જિંદગી જીવ્યા છીએ એવી કે ભાગીશું નહિ.


0 comments


Leave comment