44 - તાક્યા કરે / ચિનુ મોદી


ક્યાંક તું છે, ક્યાંક હું છું ને સમય જાગ્યા કરે
આપણી વચ્ચે વહેતું જળ, મને વાગ્યા કરે

બારણું ખુલ્લું હશે ને શેરીઓ સૂની હશે
આંગણે પગલાં હશે, તારાં હશે લાગ્યાં કરે.

રિક્ત મન ભરવા પવન મથતો રહેવાનો સદા
ડાળ પરનાં પાંદડાં છૂટાં પડી ભાગ્યા કરે.

તું હવાની જેમ અડકી ને પછી ચાલી ગઈ
પાંપણો ભીની થઈને પંથને તાક્યા કરે.


0 comments


Leave comment