3 - મળી છે પાંખ, પરંતુ ગગન નથી એથી / પંકજ વખારિયા


મળી છે પાંખ, પરંતુ ગગન નથી એથી
ખરી રહ્યાં છે પીંછાં, ઉડ્ડયન નથી એથી

તમન્ના હોય, છતાં કંઈ જ થઈ નથી શકતું
પડી રહ્યા છે પતંગો, પવન નથી એથી

પડી છે સંપદા ભીતરમાં, પણ ધરા ઉજ્જડ
નથી ખણકતા ખજાના, ખનન નથી એથી

ઉડાઉ હાથે વ્યથા કેમ ખર્ચી નાંખે છે ?
પસીનો પાડી કમાયેલું ધન નથી એથી ?

હજીયે ધસમસી આવે છે આંખમાં પાણી –
હજી આ દર્દનું અમને વ્યસન નથી એથી
(૨૬ ડિસેમ્બર ૧૯૯૧)0 comments


Leave comment