40 - જિંદગી સાથે કોઈ ઝઘડો નથી / પંકજ વખારિયા


જિંદગી સાથે કોઈ ઝઘડો નથી
બસ, હું ઊઠી જાઉં છું, રમતો નથી

કોઈ આશા, કોઈ આશ્વાસન લઈ
‘તું નથી’ની ધારને ઘસતો નથી

સાચ્ચેસાચ્ચાં આંસુ સાચવવા છે, દોસ્ત !
ખોટેખોટું એટલે હસતો નથી

થાકી, કંટાળીને પાછળ જોયું તો...
પાછાં ફરવાને કોઈ રસ્તો નથી

આખરે પણ હાલત એની એ જ, લે !
હું કફનમાં ને તને પરદો નથી !
(૨૬ નવેમ્બર ૧૯૯૫)0 comments


Leave comment