68 - જડતી નથી તને છતાં, જડ ક્યાંક તો હશે / પંકજ વખારિયા


જડતી નથી તને છતાં, જડ ક્યાંક તો હશે
અથવા તો આખું વૃક્ષ નજરનો દગો હશે

જડનીય જડમાં બીજ ને શાખાનો છેડો બીજ
આજે પ્રજા છે, તે જ કદી પૂર્વજો હશે !

જન્મે છે જયારે પણ જુદી માટીનો માનવી
‘હોવા’ના રંગસૂત્રમાં ફાંટો પડ્યો હશે

કુદરતની ફાંટાબાજી આ અમથી જ કંઈ નથી
છેડો નજીક આવે ત્યાં રસ્તો કર્યો હશે

તકદીર તો જણાય છે યાત્રા સતત, છતાં –
માનું મુકામ આખરી પણ ક્યાંક તો હશે

(૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૭)0 comments


Leave comment