27 - કેવળ વાડ-વિવાદા / હરિશ્ચન્દ્ર જોશી


અવધૂ, કેવળ વાદ-વિવાદા
સૂર્ય જેવડું સત કહેવામાં
       પડી ગયા વિખવાદા...

સમજેલાએ હોઠ સીવ્યા
       વણસમજુ ગાલ વગાડે,
ટોચ ચડ્યા જે અંદર ઊતર્યા
       બ્હાર ગયા તે ખાડે;

ઓળખની આડે ઝૂલે છે
       જુગ જુગ જૂના પ્રમાદા...

કોઈ એકડો ઘૂંટે
       કોઈ શૂન્ય મૂકે મન ઉપર,
પાટી કોરી રહી કોઈની
       લખતું કોઈ ગગન પર;

અઘરી અઘરી વાત સહુની
       સત હૈ સીધા-સાદા...


0 comments


Leave comment