2 - પદ - ૨ - શિષ્યનો જિજ્ઞાસા-પ્રશ્ન / દયારામ


શિષ્યે પૂછ્યું શ્રી ગુરુપ્રત્યજી, ક્યમ ભ્રમતી રહે મ્હારી મત્યજી;
કૃપા કરી તે મુજને કહિયેજી, શરણાગત છું નિજનો લહિયેજી. ૧

મેં અવલોક્યા છે બહુ ગ્રંથજી, તેથી ન ચ્હોંટે મન એક પંથજી;
છું વચલેલો દોષના ધરશોજી, પુછિશ ઘ્હેલું ક્રોધ ન ધરશોજી. ૨

ઢાળ

મન ક્રોધ ઉપજે એહવું અવળું પુછવું પડશે ખરું;
તે વિના ભ્રમ ભાગે નહીં, માટે પ્રથમ વિનતિ કરું. ૩

મેં સંગ કર્મઠ બહુ કર્યા, સંન્યાસી યોગી અત્ય;
તેથી તમારાં વચનમાં, સંશય રહે કહું સત્ય. ૪

આપે કથા અદ્ભૂત કહી, મેં શ્રવણ કીધી સાર;
તે કદાપિ ઉરમાં ના ઠરી, ત્યહાં સંશય સભર વિકાર. ૫

જ્યહાં લગી સંશય ત્યહાં લગી, પ્રભુ સફલ થાય ન ધર્મ;
તે માટેય નિસ્સંદેહ થાવું શ્રીગીતા ભાખ્યો મર્મ. ૬

ઉપદેશ માત્રજ આપથી પામ્યો પૂર્વં ગુરુરાય;
સમજ્યો ન સ્વસિદ્ધાંત પૂરૂં જે ન કહ્યું ચિત્ત જાય. ૭

દયાપ્રીતમ દાસ ના સંગ જે સિદ્ધાંત સમજૂં સત્ય;
એહવી દિશામાં તીર્થ કરવા ગયો કાચી મત્ય. ૮


0 comments


Leave comment