12 - પદ - ૧૨ - એકેશ્વરતા વિષે ગુરુએ આપેલું દૃષ્ટાંત / દયારામ


એક સદનમાં જન દશ બારજી, જેહના કહ્યામાં તે સિરદારજી; સદનાધિપ
એહવા જ્યમ અત્યજી, જ્ઞાત્યધિપ તેહનો અધીપત્યજી. ૧

જ્ઞાત્યધિપ એહવાનું જૂથજી, તેનો પરમેશ્વર પૂર ભૂપજી;
ભૂપ ઘણા એહવા પરમાણોજી, દેશપતિ તેહનો પ્રભુ જાણોજી. ૨

ઢાળ

જેમ જાણો પ્રભુ તેહનો વળી તેહવાનું વૃંદ;
તેહનો સ્વામી મુલકતણો અધિપ, પહેલી પડી પ્રભુતા મંદ. ૩

બહુ મુલક પતિ ઘણી ખંડપતિ, નવખંડ પતિ પતિદ્વીપ;
શત દ્વિપના પતિ તદ્દશિરે નૃપ ચક્રવર્તી અધિપ. ૪

તેહવાનો ઈશ્વર ઇન્દ્ર એમ ઐશ્વર્ય ક્રમ ક્રમ જ્યેષ્ટિ;
સુરનાથ અનલાનીલ યમ વરુણાદિ પ્રભુ પરમેષ્ટી. ૫

વિધિ શિવશિવા વિઘ્નેશ રવિ પ્રભૃતિ પરિવૃઢ શેષ;
શ્રીશેષ અનિરુદ્ધ પ્રદ્યુમ્ન વારુદેવ દેવ રમેશ. ૬

શ્રીમન્નારાયણ વિશ્વરૂપ સમાન અક્ષરબ્રહ્મ;
તેહેમના પણ પ્રભુ પરમ કારણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. ૭

જેહની ન કોઈ બરાબરી, તો અધિક ક્યહાં થકી હોય ?
જન દયાપ્રીતમ તે જ પરમેશ્વર ન બીજો કોય. ૮


0 comments


Leave comment